பத்து வருட பரண்

எனது நூல்களைப் பெற

55B, பப்பு மஸ்தான் தர்கா, லாயிட்ஸ் சாலை சென்னை - 600 005 பேச:00 91 94442 72500 மின்னஞ்சல்: karppupradhigal@gmail.com

மின்நூல்கள்

குறிப்பு

இத்தளத்தில் பதிவேறும் எனது பனுவல்களை அனுமதியின்றியே எவரும் பயன்படுத்தலாம், மறுபிரசுரம் செய்யலாம்.
May 20th, 2017 | : கட்டுரைகள் | Comments

Culture Shock – ANITA PRATAP

Presents only a slice of the Lankan Tamil reality, but it is an authentic voice. Matter-of-fact, unsentimental, evocative but sparse.

GORILLA

BY SHOBASAKTHI (TR. BY SIVANARAYANAN)
RANDOM HOUSE 
It is a tribute to human ingenuity that even amidst continuous cruelty, torture and degradation, the inquiring, creative spirit cannot be extinguished. Shobasakthi, a former LTTE guerrilla and now a refugee in Paris, exemplifies this in his disturbing novel, which captures both the daily horrors of the Sri Lankan Tamil community in their homeland and the wretchedness of the lowest rung of the asylum-seeking Tamil diaspora.

Written in a matter-of-fact, unsentimental style, this fictionalised true story of a separatist is evocative but sparse. It presents only a slice of the Lankan Tamil reality, but it is an authentic voice. The characters and the dialogue are utterly real—coarse but robust, with neither varnish nor exaggeration. Irony weaves through the narrative, more powerful for its understatement. Before the ethnic conflict escalated in the 1970s, the Jaffna Tamils were the repositories of culture and learning, but now their “honey-tongued” language has neither nation, nor it seems, speakers. Crude characters speak a gutter-dialect of vulgar abuse. Peaceniks commit heinous crime. Brutality is endemic, relentless, pervasive—national, local, criminal, communal, even familial.

Though a good chronicler and a deep but unpretentious thinker, the author has left many questions unanswered, many situations unexplored. Unlocking personal suffering is an excruciating process; it can be chipped at but slowly. Gorilla is a first, tentative foray. We will surely hear more from this creative dandelion. All the better for it.

- Outlook, 28.04,2008
VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner